SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
15/4
Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
THỨ BA
16/4
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Họp Chi bộ Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
17/4
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
18/4
Sáng

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp giải quyết các dự án đo đạc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp thông qua điều chỉnh quy hoạch cát

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Đồng Tháp

Địa điểm: Đồng Tháp

THỨ SÁU
19/4
Sáng

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG